26 Aug 2011

Garden or English roses - Mariatheresia